Eduface English
Eduface Dil Okulları Online kayıt Formu , İngilizce Almanca Kursları

Öğrenci Kayıt Formu

X

Bilgi Talep Formu

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

EĞİTİM BİLGİLERİNİZ

EĞİTİM PROGRAM GÜNLERİ

Eğitim Hizmet Sözleşmesi


1-) İş bu anlaşma; şirket merkezi olarak İstanbul adresinde mukim olan Eduface Dil Okulları Ltd. Şti (bundan sonra kısaca Edu f a c e Di l Okull a rı olarak anılacaktır) ile eğitim alacak kişi olan ................................. (bundan sonra kısaca Hizmet Alan olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.


2-) Eduface English bu sözleşmede belirtilen eğitim, kur, ders ve seminer saatince öngörülen eğitim programlarını yine ön yüzde belirlenen peşin veya peşin fiyatına taksit tutarlarının zamanında ödenmesi karşılığında yasal mevzuatla belirlenmiş çerçevede vermeyi taahhüt eder. İş bu sözleşme dışındaki tüm karşılıklı edimler yine tarafların karşılıklı imzasıyla geçerli olacaktır. Bunun karşılığında da Hizmet Alan belirlenentaksitleri tam gününde ve miktarlarında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan programlara başladıktan sonra herhangi bir sebeple programları bırakması veya dondurması durumunda anlaşma bedelinin tamamını ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan kendisinden kaynaklı katılmadığı eğitim, kur ders ve seminer saatlerinin yeniden verilmesini isteyemez.


3-) Yine bu sözleşme Eduface English kapsamında verilen e ğ i t i m , danışmanlık ve sözleşmenin ön yüzünde içeriğinde belirtilen yayın satışı alanlarını da kapsamaktadır.


4-) Hizmet Alan yapılacak kayıt sonrasında seviyeni belirlemek için seviye belirleme sınavına girecek ve çıkacak sonuca göre uygun seviyede eğitime başlatılacaktır. Hizmet Alan’ın seviyesinin belirlenmesi, alanında uzman kişi ve eğitim standartlarına uygun yapıldığından çıkan sonuca ilişkin olarak yapacağı itirazlar geçerli olmayacaktır. Hizmet Alan seviye tespit sınavına girmez ise başlangıç kurundan itibaren eğitimini alacaktır.


5-) Hizmet Alan eğitime, kura, derse veya seminere başlamamış olmak şartı ile şube, zaman veya eğitim programı değişikliğitalebinde bulunabilir.


6) Hizmet Alan’ın bir üst kura geçebilmesi için yapılan sınav ve ödev ortalamalarının 100 tam puan üzerinden 70 puan olması gerekmektedir. Bu puanın altında kalınması halinde Hizmet Alan’a h e r k u r d a bir defaya mahsus olmak üzere aynı programın ücretsiz tekrar hakkı sağlanır. Ancak bu durum, eğitim, kur ve derse devamsızlığının %10’u geçmemesi, verilen ev ödevlerinin eksiksiz yapılması, tekrar talebinin program bitiminden en geç 15 gün içinde yazılı olarak şube müdürlüğüne iletilmesi, ödemelerinin tam olarak ve zamanında yapılması, disiplin suçu işlenmemesi, iyi niyet kuralı gereği öğretmen kanaati ile sadece ihtiyacı olan eğitim, kur, ders hakkının alınması ve Eduface English’in uygun gördüğü programa katılma şartlarına bağlıdır. Hizmet Alan bu ücretsiz eğitim, kur, ders hakkını, eğitim bittikten sonraki en geç 3 ay içerisinde kullanmalıdır. Aksi halde Hizmet Alan bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Hizmet Alan ücretsiz tekrar hakkını başkasına devir ve temlik edemez. Hastalık ve zorunlu nedenlerle alınan rapor ve benzeri izinler geçerli olmayacaktır.


7) Eduface English gerekli koşulları sağlamış Hizmet Alan’a sertifika vermeyi taahhüt eder. Hizmet Alanın tüm sertifikaları alabilmesi için ödemelerini tamamlamış olması veya düzenli ödüyor olması, ayrıca katılım sertifikası için devam oranının %90 olması gerekmektedir.


8) Eğitim programlarında Hizmet Alan sayısı en az 8 en fazla 14 olup, Hizmet Alan sayısında oluşabilecek değişikliklere göre programların başlama tarihi, programların birleştirilmesi veya ertelenmesi gibi hususlarda ilgili düzenlemeler Eduface English tarafından yapılır. Bu anlamda programlar devam ederken sınıf mevcudunun 6 kişinin altına düşmesi durumunda Eduface English bu programı uygun saat ve seviyedeki bir başka program ile birleştirebilir. Program içeriğinden ödün vermeksizin az kişi ile program çok daha hızlı ilerleyeceğinden programı özel eğitim, kurs, ve ders kapsamında %50 kısaltarak program süresini yeniden belirleyebilir.Bunlara bağlı olarak yapılacak kayıt iptal talepleri geçerli olmayacaktır.


9) Kayıt iptalleri yasa hükümlerine bağlıdır. Ancak yasadaki bu şartların inandırıcı , genel geçer olması ve yasal belge ile kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Hizmet Alan, yapılan anlaşma gereği kendisine daha iyi hizmet ve eğitim verebilmek amacıyla kurumun yatırım yaptığını, bu amaçla yer kiraladığını, personel çalıştırdığını, yabancı ve türk öğretmenler getirdiğini, derslikler hazırladığını ve sair harcama yaptığını bildiğinden tüm anlaşmaya bağlı kalacağını kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan, eğitim programlarına başlamadan eğitim, kur, ders ve seminer hakkından vazgeçer ise Hizmet Alan’dan toplam sözleşme ücret tutarı üzerinden % 10 eğitim, yatırım, hizmet ve organizasyon bedeli ve yasal kesintiler alınır. Bu alınacak bedel ödenmiş ise peşinattan mahsup edilebilir. Kayıt iptalinin kurum tarafından onaylanması halinde geri ödemeler en geç b i r ( 1) ay içerisindeHizmet Alan’a yapılır. Hizmet Alan bu ödemeyi almak istemez veya kaçınırsa geç alınmasından kaynaklanan faiz, takip vs. masraftan kurum sorumlu olmayacaktır.


10) Hizmet Alan’ın kayıtlı olduğu kura devam etmesi esastır. Hizmet Alan devamsızlık halinde bile kaydı silinmediği sürece ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Hizmet Alanın derse devam etmemesi kayıt iptaline ve ücret düşürülmesine neden sayılmaz. Hizmet Alanın devamsızlık oranı %15’i aşması durumunda, eğitim memnuniyetsizliği nedeniyle kayıt iptal talebinde bulunamaz.


11) Hizmet Alan kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıdın dondurulabilmesi için ücretlerin belirlenen taksit zamanlarında ve miktarlarında ödenmesine, (Eğitim, kur ve ders dondurulsa bile ödemeler zamanında ve belirlenen miktarlarda yapılacaktır) Eğitim, kur ve ders dondurma süresi hiçbir şekilde 1 yılı geçemez. Kayıt dondurma işlemi sadece kur aralarında gerçekleştirilebilir, eğitime başlanan kurlarda kayıt dondurma işlemi gerekleştirilemez. Hizmet Alan eğitime tekrar başlamak istediğinde kuruma yazılı müracaatını yapacak ve ilk uygun sınıfa atanacaktır. Hizmet Alan eğitim haklarının tamamını 2 yıl içinde tamamlaması gerekmektedir, tamamlanmaması durumda Hizmet alan bütün eğitimini tamamlamış sayılacaktır.


12) Hizmet Alan, kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı eğitime devam edememesi durumunda kur hakkını veya haklarını kendisi ile aynı soyadı taşıyan 2.kişiye devredebilir, kur devrinin onaylanabilmesi için Hizmet alanın ücretlerinin tamamını bitirmiş olması ve eğitime başlamamış olması gerekmektedir.Hizmet Alanın kalan ödemeleri devir yaptığı kişiye devredilemez.


13) Sıralı üç taksitin veya değişik zamanlardaki üç taksitin zamanında ve belirlenen miktarda ödenmemesi halinde Hizmet Alan’ın diğer borçlarının muaccel hale geleceğini yani diğer taksitlerin de süresi gelmemiş olsa bile Hizmet Alan’dan istenebileceğini,bu durumda Hizmet Alan hakkında avukat tarafından yasal icra takibi yapılacağını Hizmet Alan bilir ve kabul eder. Ayrıca geciken her taksit için aylık %5 oranında gecikme bedeli alınır. İcra takibi yapılması durumunda bu oran üzerinden vade farkı alınır. Hizmet Alan’ın eğitim, kur, ders ve seminer bedelini ödemek için verdiği senet Eduface English tarafından bir başkasına devir, temlik ve ciro edilebilinir.


14) Hizmet Alan’ın 5580 sayılı MEB Özel Kurslar Tip Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmış disiplin yönergesine uymayan halleri ve disiplinsizliği ile diğer Hizmet Alan’lara, kuruma ve kurum çalışanlarına verdiği tüm maddi ve manevi zararlar nedeniyle kurumla ilişkisi kesilebilinir. Bu durumda kendi davranışları ile buna sebep veren Hizmet Alan sözleşme bedelinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


15) Hizmet Alan, yazılı, sözlü, elektronik ortam, sosyal medya veya herhangi bir yolla olsun Eduface English tarafından kendisine verilen, iletilen, öğretilen ve eğitim, kur, ders ve seminer içeriğine dahil olan hiçbir bilgi ve belgeyi Eduface English’in yazılı onayı olmadıkça iş bu sözleşmenin amacı dışında kullanamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, ifşa edemez ve aktaramaz. Hizmet Alan aldığı eğitim, kur, ders ve seminer hizmetinin karşılığı olarak peşin veya vadeli, ödediği ya da ödeyeceği ücreti Eduface English’in diğer hizmet alanlarına veya onlarla bağı olan hiç kimseye ifşa edemez. Hizmet Alan yazılı, sözlü elektronik ortamda, sosyal medya veya herhangi bir yolla olsun Eduface English’ın ticari itibarına zarar verecek işlem ve eylemlerde bulunamaz. Eduface English’ı kötüleyemez hizmet alan bu konulardaki her türlü kasıt ihmal ve hatasından sorumlu olup bu vecibesini yerine getirmek için her türlü güvenlik önlemlerini almakla ayrıca mükelleftir. Hizmet Alan gizlilik mükellefiyeti iş bu sözleşmenin yürüklükte olduğu süre ile sınırlı olmaksızın devam eder. Hizmet Alan kasıt ihmal veya hatasından dolayı yukarıda bahis geçen gizlik mükellefiyetine aykırı davrandığı takdirde Eduface English’ın b u sebepten dolayı uğramış olduğu maddi ve manevi bir zararı mevcut ise bu zararı tazminle mükellef olup ayrıca Eduface English’ın maddi ve manevi bir zararı doğsun doğmasın almış olduğu eğitim, kur, ders ve seminer hizmetinin bedeli kadar cezai şart ödemeyi indirim talebelinden feragat ederek ayrıca kabul ve taahhüt eder.


16) Hizmet Alan almış olduğu eğitim, kur, ders ve seminer ile ilgili olarak; Eduface English tarafından kendi isminin, görüntüsünün, eğitim ve mesleki bilgilerinin, özgeçmişinin, amaç ve kariyer hedeflerinin, almış olduğu eğitim, kur, ders ve seminer ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin reklam, tanıtım ve benzeri amaçlarla Eduface English tarafından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmadan kullanılmasına muvafakat eder.


17) Hizmet Alan kayıt formunda belirttiği hususların kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğunu kabul eder. Yine Hizmet Alan adres ve telefon değişikliğini 15 gün içerisinde kuruma yazılı olarak bildirmek zorunda olup aksi halde söz konusu bildirdiği adreslere yapılacak tebliğin geçerliliğini kabul eder.


18) Hizmet Alan ile sözleşmenin bütün maddeleri müzakere edilmiş ve anlatılmıştır.


19) Taraflar; iş bu 19 maddelik sözleşmenin istekleri doğrultusunda müzakere edilerek, karşılıklı anlaşma suretiyle kabul edildiğini tüketici yasasına uygun olarak 12 punto ve iki suret halinde düzenlenmiş olduğunu sözleşmenin birer suretinin taraflarda kaldığını, bu sözleşmedeki bir veya birkaç maddenin fiili veya hukuki imkansızlığının sözleşmenin tamamını geçersiz yapmayacağını ve sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.


EDUFACE DİL OKULLARI LTD. ŞTİ


  • Home

    Center

    Whatsapp

    Kontakt